Обяви

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 1, т. 2 и чл. 46 ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения № 1406 от Протокол № 69/26.04.2023 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-299/16.05.2023г. на Кмета на  община Берковица

ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска  собственост, както следва:
  2. Част от общински имот с площ 1 /един/ кв.м., находящ се в:  Поземлен имот с 03928.508.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, одобрени със Заповед  РД – 300-5-93/24.10.2003г. на  Изпълнителния Директор на АК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 12-300-4-13/21.05.2004г. на Началник на СК-Монтана;   Площ от 17338 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м); Предишен идентификатор: няма;  Номер по предходен  план: 2560,  съгласно  АПОС № 836/14.12.2013г.,  за поставяне на  кафе – автомат на партера на  „Дом за стари хора“ гр. Берковица, по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 10 години, при първоначална месечна наемна цена в размер на 45,00 лв. /четиридесет и пет  лева / без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 25.05.2023 г. от 9:00 часа, в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.

4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем- 270,00 лева (двеста и седемдесет лева) без ДДС.

5. Условия за плащане на цената на депозита: Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” №4.

6. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 88,42 лв. (осемдесет и осем лева и четиридесет  и две стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица (ЦАО) всеки работен ден до 17:00 ч. на 23.05.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер всеки работен ден до 17:00 ч. на 23.05.2023 г.

8. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица  и на web site: https://berkovitsa.bg/.

9. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 01.06.2023 г. при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 31.05.2023 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ГЕРГАНА  АНТОНОВА  /П/

Зам.-кмет на Община Берковица

 Заповед РД-15-295/12.05.2023 г.