АКТУАЛНО

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 1, т. 2 и чл. 46 ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения № 1406 от Протокол № 69/26.04.2023 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-299/16.05.2023г. на Кмета на  община Берковица

ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска  собственост, както следва:
  2. Част от общински имот с площ 1 /един/ кв.м., находящ се в:  Поземлен имот с 03928.508.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, одобрени със Заповед  РД – 300-5-93/24.10.2003г. на  Изпълнителния Директор на АК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед 12-300-4-13/21.05.2004г. на Началник на СК-Монтана;   Площ от 17338 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м); Предишен идентификатор: няма;  Номер по предходен  план: 2560,  съгласно  АПОС № 836/14.12.2013г.,  за поставяне на  кафе – автомат на партера на  „Дом за стари хора“ гр. Берковица, по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 10 години, при първоначална месечна наемна цена в размер на 45,00 лв. /четиридесет и пет  лева / без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 25.05.2023 г. от 9:00 часа, в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.

4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем- 270,00 лева (двеста и седемдесет лева) без ДДС.

5. Условия за плащане на цената на депозита: Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” №4.

6. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 88,42 лв. (осемдесет и осем лева и четиридесет  и две стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица (ЦАО) всеки работен ден до 17:00 ч. на 23.05.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер всеки работен ден до 17:00 ч. на 23.05.2023 г.

8. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица  и на web site: http://berkovitsa.bg/.

9. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 01.06.2023 г. при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 31.05.2023 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ГЕРГАНА  АНТОНОВА  /П/

Зам.-кмет на Община Берковица

 Заповед РД-15-295/12.05.2023 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ “АГРОНОМ – ОЗЕЛЕНИТЕЛ”

ОБЩИНА БЕРКОВИЦАОБЩИНСКО МЕРОПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”ОБЯВЯВА конкурс за длъжността „Агроном – озеленител“ Длъжност, звено, административна структура:Административно звено: Общинско мероприятие „Комунални дейности“Месторабота

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:• УСПЕШНО ДА СА ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕТО• НЕ СА ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 17 ГОДИНИ, НАВЪРШВАНИ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (32) МИГ Берковица и Годеч (14) Образование (41) Община Берковица (408) Общинска администрация-Берковица (51) Общински съвет-Берковица (25) Обява (22) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (73) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) строителство и устройство на територията (7) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.