Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-1815 (11) от 21.11.2023г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация в обхват на УПИ I, VII, VIII, IX в кв. 14 а по регулационния план на кв. Раковица, общ. Берковица в съответствие на кадастралните данни за ПИ 03928.515.180 и ПИ 03928.515.181 по КК и КР на гр. Берковица. Предлага се придаване на 21 кв. м. от ПИ с идентификатор 03928.515.180 към ПИ с идентификатор 03928.515.181, съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.