Образование

Проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете ” – 15.09.2021година/30.06.2022 година.

НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ 2021-2022 година ЦОИДУЕМ

Проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете ”
Договор № НПОД-БС33.3-004/20.09.2021 година

Брошура 1;
Брошура 2;
Брошура 3;
Брошура 4;
Брошура 5.

Флаер 1;
Флаер 2;
Флаер 3.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Създаване на подходящи условия за обхващане и задържане в образователната система на деца от етническите малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено обучение, утвърждаване на интеркултурно образование и пълноценна социализация, запазване на културната идентичност, възпитаване на поведение за взаимен хуманизъм и толерантност.
СТРАТЕГИСЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Подобряване работата за утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система;
Създаване на условия за съхранение и развитие на културната идентичност на етнически общности като фактор за взаимно опознаване и духовно развитие;
Подкрепа за децата от ромски произход в задължително предучилищно образование за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в 1. клас;
Осигуряване присъствието на деца от ромски произход в задължително предучилищно образование в приемните детски градини на град Берковица;
Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция.
ЦЕЛИ:
Осигуряване присъствието на децата в задължително предучилищно образование и ученици от отдалечения ромски квартал Раковица в приемните образователни институции.
Създаване условия за редовно посещение на децата в задължително предучилищно образование и на ученици от ромски произход в приемните образователни институции;
Създаване на благоприятна учебна среда/климат в приемните образователни институции за пълноценно интегриране на децата и учениците от ромски произход;
Активно привличане на родителите на всички децата в задължително предучилищно образование и ученици от ромски произход в приемните образователни институции при включването и задържането им в учебните заведения;
Предоставяне допълнителна подкрепа за децата в задължително предучилищно образование и ученици от ромски произход за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в образователната система;
Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата от малцинствените етнически групи;
Подпомагане овладяването на българския език на децата билингви.
Осигуряване равен достъп на децата от ромски произход от квартал Раковица и качествено образование в приемните образователни институции на гр. Берковица чрез предоставяне на безплатна транспортна услуга.
Повишаване на социална адаптация в условията на мултиетническа среда, спомагаща за развиване на чувството за успех на детето в детската градина и училището; Повишен познавателен интерес и засилена мотивация за учене;
Намаляване броя на отпадналите деца и ученици от образователната система особено на младежи в гимназиална възраст. Продължаващо обучение;
Промени в нагласата на родителите за приемане на възможността децата им да посещават детските градини и училищата в града;
Повишаване информираността и по-голямата ангажираност на ромските семейства към посещаемостта на децата в образователните институции, осъзнаване важността на качеството на образование, кореспондиращо с бъдещата успешна реализация и успех в живота;
Повишаване толерантността, приемането и съпричастността. Формиране на приятелски взаимоотношения и готовност за взаимопомощ.
Развитие на уменията на децата за общуване и комуникация. Вниманието ще бъде насочено към развитие и утвърждаване на ресурсите и потенциала на отделното дете, а не към неговите дефицити, което ще спомогне формирането на умения за общуване, за водене на спор и за решаване на конфликти.
Ще се даде възможност на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, да подпомага тяхното личностно развитие и постигане на автономност, да им позволи да изграждат своята устойчивост и да ги подсигури с умения за живота, за да се справят с променящия се свят;
Ще насърчи младите хора и ще им предостави необходимите средства да бъдат активни граждани, носители на солидарност и положителна промяна, вдъхновявани от ценностите на ЕС и европейската идентичност;
Ще допринесе за изкореняването на бедността сред децата, младежите и техните родители и всички форми на дискриминация, както и да насърчи социалното приобщаване на младите хора.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Настоящият проект се явява своеобразно продължение и надграждане на изпълнявания от Община Берковица проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход”, Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 година, Конкурсна процедура 33.19-2020, финансиран от ЦОИДУЕМ и изпълняван през 2020/2021 година, както и на НП „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрeгация” за периода 2019-2020 година. В проектното предложение са заложени дейности, съобразени с основни стратегически цели и залегнали в горепосочения проект. Продължаването им е знак за значението на дейностите, за приемането им от обществеността и ролята им за недопускане на вторична сегрегация. С дейности „Традиции и толерантност“ и „Играй и учи“ – реализирани по проекта по приоритетна ос 5 на Конкурсна процедура 33.19-2020 ще продължи подпомагането използването на интерактивни дидактически методи в симулативните игри в образователния процес на децата в предучилищна възраст за пълноценна социализация и адаптация на деца от етническите малцинства. Дейност „Използване на съвременните технологии в училищното образование“ предвижда употребата на съвременни технически средства в образованието на децата, като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система и отново е продължение на дейност изпълнявана в предишния проект на Община Берковица.
Проектното предложение ще реши и основен логистичен проблем – осигуряване присъствието на децата и на учениците от отдалечения ромски квартал «Раковица» в приемните детски градини на гр. Берковица и в избраното 3. ОУ «Иван Вазов» – Берковица. Целта е всички деца да имат равен достъп до качествено обучение, за да постигат високи образователни резултати, да не извършват противообществени прояви и да успеят да се реализират на пазара на труда след завършване на своето образование. Не на последно място изключително важна е работата с родители. Мотивирането на родителите да се стремят децата им да бъдат образовани – знаещи и можещи, с множество перспективи и успешна реализация на пазара на труда е една от главните цели на проекта. Ангажираността на родителите към училищния живот и включването им в училищните дейности ще задълбочи връзката родител-учител и ще спомогне за успешното включване на децата от малцинствените групи в училищната среда и ще благоприятства приемствеността, което ще доведе до толерантни отношения, взаимопомощ и приятелство между подрастващите от различен етнически произход.
Резултатите кореспондират с очакванията на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в следните посоки:

  • Балансирано разпределение на децата от ромски произход в приемните детски градини и училища;
  • Осигурени ефикасни мотивационни дейности, спомагащи за задържането на децата в приемните детски градини;
  • Създаване на благоприятна среда и доверие на родителите на децата от ромски произход, които са интегрирани в приемни детски градини към институциите;
  • Повишена успеваемост на ромските деца и учениците в образователния процес;
  • Активно участие на родители от ромски произход в провежданите дейности и в училищния живот. Намален брой на отпадналите деца и ученици от образователната система;
  • Променена нагласа на родителите за приемане на възможността децата им да посещават детските градини и училищата в града;
  • Повишена информираност и по-голяма ангажираност на ромските семейства към посещаемостта на децата в образователните институции,осъзнаване важността на качеството на образование, кореспондиращо с бъдещата успешна реализация и успех в живота;
  • Повишена толерантност, приемане и съпричастност. Утвърдени нравствени ценности и добродетели. Взаимопомощ, приемственост и грижа за околните.
  • Изкореняване на бедността сред децата, младежите и техните родители и всички форми на дискриминация,както и да насърчи социалното приобщаване на младите хора.