АКТУАЛНО

Проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете ” – 15.09.2021година/30.06.2022 година.

НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“ 2021-2022 година ЦОИДУЕМ

Проект „Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете ”
Договор № НПОД-БС33.3-004/20.09.2021 година

Брошура 1;
Брошура 2;
Брошура 3;
Брошура 4;
Брошура 5.

Флаер 1;
Флаер 2;
Флаер 3.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Създаване на подходящи условия за обхващане и задържане в образователната система на деца от етническите малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено обучение, утвърждаване на интеркултурно образование и пълноценна социализация, запазване на културната идентичност, възпитаване на поведение за взаимен хуманизъм и толерантност.
СТРАТЕГИСЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Подобряване работата за утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система;
Създаване на условия за съхранение и развитие на културната идентичност на етнически общности като фактор за взаимно опознаване и духовно развитие;
Подкрепа за децата от ромски произход в задължително предучилищно образование за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в 1. клас;
Осигуряване присъствието на деца от ромски произход в задължително предучилищно образование в приемните детски градини на град Берковица;
Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция.
ЦЕЛИ:
Осигуряване присъствието на децата в задължително предучилищно образование и ученици от отдалечения ромски квартал Раковица в приемните образователни институции.
Създаване условия за редовно посещение на децата в задължително предучилищно образование и на ученици от ромски произход в приемните образователни институции;
Създаване на благоприятна учебна среда/климат в приемните образователни институции за пълноценно интегриране на децата и учениците от ромски произход;
Активно привличане на родителите на всички децата в задължително предучилищно образование и ученици от ромски произход в приемните образователни институции при включването и задържането им в учебните заведения;
Предоставяне допълнителна подкрепа за децата в задължително предучилищно образование и ученици от ромски произход за изравняване на стартовите им позиции при постъпване в образователната система;
Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата от малцинствените етнически групи;
Подпомагане овладяването на българския език на децата билингви.
Осигуряване равен достъп на децата от ромски произход от квартал Раковица и качествено образование в приемните образователни институции на гр. Берковица чрез предоставяне на безплатна транспортна услуга.
Повишаване на социална адаптация в условията на мултиетническа среда, спомагаща за развиване на чувството за успех на детето в детската градина и училището; Повишен познавателен интерес и засилена мотивация за учене;
Намаляване броя на отпадналите деца и ученици от образователната система особено на младежи в гимназиална възраст. Продължаващо обучение;
Промени в нагласата на родителите за приемане на възможността децата им да посещават детските градини и училищата в града;
Повишаване информираността и по-голямата ангажираност на ромските семейства към посещаемостта на децата в образователните институции, осъзнаване важността на качеството на образование, кореспондиращо с бъдещата успешна реализация и успех в живота;
Повишаване толерантността, приемането и съпричастността. Формиране на приятелски взаимоотношения и готовност за взаимопомощ.
Развитие на уменията на децата за общуване и комуникация. Вниманието ще бъде насочено към развитие и утвърждаване на ресурсите и потенциала на отделното дете, а не към неговите дефицити, което ще спомогне формирането на умения за общуване, за водене на спор и за решаване на конфликти.
Ще се даде възможност на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, да подпомага тяхното личностно развитие и постигане на автономност, да им позволи да изграждат своята устойчивост и да ги подсигури с умения за живота, за да се справят с променящия се свят;
Ще насърчи младите хора и ще им предостави необходимите средства да бъдат активни граждани, носители на солидарност и положителна промяна, вдъхновявани от ценностите на ЕС и европейската идентичност;
Ще допринесе за изкореняването на бедността сред децата, младежите и техните родители и всички форми на дискриминация, както и да насърчи социалното приобщаване на младите хора.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Настоящият проект се явява своеобразно продължение и надграждане на изпълнявания от Община Берковица проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход”, Договор № БС 33.19-5-003/30.09.2020 година, Конкурсна процедура 33.19-2020, финансиран от ЦОИДУЕМ и изпълняван през 2020/2021 година, както и на НП „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрeгация” за периода 2019-2020 година. В проектното предложение са заложени дейности, съобразени с основни стратегически цели и залегнали в горепосочения проект. Продължаването им е знак за значението на дейностите, за приемането им от обществеността и ролята им за недопускане на вторична сегрегация. С дейности „Традиции и толерантност“ и „Играй и учи“ – реализирани по проекта по приоритетна ос 5 на Конкурсна процедура 33.19-2020 ще продължи подпомагането използването на интерактивни дидактически методи в симулативните игри в образователния процес на децата в предучилищна възраст за пълноценна социализация и адаптация на деца от етническите малцинства. Дейност „Използване на съвременните технологии в училищното образование“ предвижда употребата на съвременни технически средства в образованието на децата, като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система и отново е продължение на дейност изпълнявана в предишния проект на Община Берковица.
Проектното предложение ще реши и основен логистичен проблем – осигуряване присъствието на децата и на учениците от отдалечения ромски квартал «Раковица» в приемните детски градини на гр. Берковица и в избраното 3. ОУ «Иван Вазов» – Берковица. Целта е всички деца да имат равен достъп до качествено обучение, за да постигат високи образователни резултати, да не извършват противообществени прояви и да успеят да се реализират на пазара на труда след завършване на своето образование. Не на последно място изключително важна е работата с родители. Мотивирането на родителите да се стремят децата им да бъдат образовани – знаещи и можещи, с множество перспективи и успешна реализация на пазара на труда е една от главните цели на проекта. Ангажираността на родителите към училищния живот и включването им в училищните дейности ще задълбочи връзката родител-учител и ще спомогне за успешното включване на децата от малцинствените групи в училищната среда и ще благоприятства приемствеността, което ще доведе до толерантни отношения, взаимопомощ и приятелство между подрастващите от различен етнически произход.
Резултатите кореспондират с очакванията на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в следните посоки:

  • Балансирано разпределение на децата от ромски произход в приемните детски градини и училища;
  • Осигурени ефикасни мотивационни дейности, спомагащи за задържането на децата в приемните детски градини;
  • Създаване на благоприятна среда и доверие на родителите на децата от ромски произход, които са интегрирани в приемни детски градини към институциите;
  • Повишена успеваемост на ромските деца и учениците в образователния процес;
  • Активно участие на родители от ромски произход в провежданите дейности и в училищния живот. Намален брой на отпадналите деца и ученици от образователната система;
  • Променена нагласа на родителите за приемане на възможността децата им да посещават детските градини и училищата в града;
  • Повишена информираност и по-голяма ангажираност на ромските семейства към посещаемостта на децата в образователните институции,осъзнаване важността на качеството на образование, кореспондиращо с бъдещата успешна реализация и успех в живота;
  • Повишена толерантност, приемане и съпричастност. Утвърдени нравствени ценности и добродетели. Взаимопомощ, приемственост и грижа за околните.
  • Изкореняване на бедността сред децата, младежите и техните родители и всички форми на дискриминация,както и да насърчи социалното приобщаване на младите хора.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.