Обяви

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Лого Община Берковица

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1511, 1512, 1514 от Протокол № 73/28.07.2023 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-568/16.08.2023 г. на кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Крайречна“ № 31, площ 617 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2600, квартал: 20, парцел: V, Съседи: 03928.515.23, 03928.515.19, 03928.515.21, 03928.515.26, с начална тръжна цена в размер на 7930,00 лв. (седем хиляди деветстотин и тридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.512.560 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-12-92/08.05.2009 г. на Началник на СГКК-Монтана, адрес на поземления имот: гр. Берковица, ул. “Казаните“ № 8А, площ 29 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, Съседи: 03928.512.18, 03928.512.31, 03928.512.15, 03928.512.16, с начална тръжна цена в размер на 440,00 лв. (четиристотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  1.3. Поземлен имот IV, квартал 40 по плана на село Песочница, община Берковица, област Монтана, ул. „Втора“ № 6, площ: около 645 кв.м., утвърдена улична и дворищна регулация със Заповед № РД-2-14-485/15.05.1998 г., при съседи: ПИ III-Петър Филипов Гоцов и улица, с начална тръжна цена в размер на 1800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.
 2. Публичният търг ще се проведе на 24.08.2023 г. в Заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа.
 3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1511 за ПИ 03928.515.22-7930,00 лв., Решение № 1512 за ПИ 03928.516.560-440,00 лв., Решение № 1514 за ПИ IV, кв. 40, с. Бокиловци-1800,00 лв. от Протокол № 73/28.07.2023 г. на ОбС-Берковица.
 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
  • За обект 1.1. – 793,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 44,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 180,00 лв. без ДДС.
 6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.
 7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 141.30 лв. (сто четиридесет и един лева и тридесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17:00 часа на 23.08.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.
  Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.
 8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на 23.08.2023 г.
 9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://www.berkovitsa.bg/.
 10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 31.08.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 30.08.2023 г. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/
Кмет на Община Берковица