Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28 ЮНИ 2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
26 юни 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2562 относно безвъзмездно предоставяне на лек автомобил ДАЧИЯ „САНДЕРО“ ДК № М 20-17 СА;
2.Докладна РД-92-00-2567 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.81 находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Първи май”;
3.Докладна РД-92-00-2568 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.127 находящ се в гр. Берковица, кв. “Раковица”, ул. “Мир” № 71;
4.Докладна РД-92-00-2569 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.73 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;
5.Докладна РД-92-00-2570 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.74 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;
6.Докладна РД-92-00-2571 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.82 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;
7.Докладна РД-92-00-2572 относно продажба на УПИ XIII, кв. 20 по плана на село Ягодово, община Берковица;
8.Докадна РД-92-00-2573 относно продажба на ПИ с идентификатор 05654.500.266 находящ се в с. Боровци, ул. Георги Димитров № 5;
9.Докладна РД-92-00-2574 относно продажба на УПИ I, пл. № 80, квартал 22 по плана на с. Бокиловци, община Берковица;
10.Докладна РД-92-00-2577 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2023 – 2024 г.
11.Докладна РД-92-00-2580 относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху движима вещ – държавна собственост – контейнер тип „Жилище“;
12.Докладна РД-92-00-2581 относно удължаване срока на договора за възлагане на управлението на „Медицински център 1“ ЕООД, гр. Берковица;
13.Докладна РД-92-00-2583 относно предложение за освобождаване от наемни вноски Синдикат на българските учители за период от 01 юли до 31 декември 2023 г.;
14.Молба РД-92-00-2555 от г-н Ивайло Антонов – Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД относно прекратяване на договор за управление;
15.Докладна РД-92-00-2586 относно безвъзмездно ползване на 50 кв.м. от ПИ 30301.300.650 за поставяне на павилион за обредни дейности по реда на чл.56 от ЗУТ;
16.Докладна РД-92-00-2588 относно осигуряване на достъп до частни имоти;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
27 юни 2023 г. (вторник) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2563(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №32 за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2460(2) относно Приемане Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица ул. “Живовска“ №7 за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2564(1) относно Приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Берковица, ул.“Ашиклар“ №7 за 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2549 относно закупуване на Контейнер /фургон за живеене/ за овладяване на частичното бедствено положение, обявено от Община Берковица, съгласно заповед № РД-15-335/01.06.2023 г.;
5.Докладна РД-92-00-2552 относно промяна на Решение № 943 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, промяна на Решение № 945 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица и промяна на Решение № 946 от Протокол № 45/28.01.2022г. на Общински съвет-Берковица, във връзка с удължаване срока по договор за кредит № 1313/ 17.03.2022г. с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проекти за Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2, етап 3 и етап 4, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
6.Докладна РД-92-00-2556 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2557 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за първото тримесечие на 2023 година;
8.Докладна РД-92-00-2560 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на 3 бр. проекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.: Проект: № BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, община Берковица”, Проект: № BG06RDNP001-19.461-0002 „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица” и Проект: № BG06RDNP001-19.522-0001 „Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали”;
9.Докладна РД-92-00-2561 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG05M9OP001-2.019: „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, с бенефициент Община Берковица, съгласно административен договор рег.№ BG05M9OP001-2.019-0019-C01 в ИСУН 2020;
10.Докладна РД-92-00-2587 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-2589 относно осигуряване на три броя контейнери за живеене;
12.Заявление РД-92-00-2545 от Иванка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2546 от Нина Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
14.Заявление РД-92-00-2547 от Цветан Пешлеевски, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;
15.Заявление РД-92-00-2548 от Евелина Пунчева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
16.Заявление РД-92-00-2551 от Бисерка Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднокатна финансова помощ;
17.Заявление РД-92-00-2553 от Василка Найденова, с. Боровци, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
18.Заявление РД-92-00-2558 от Райна Костадинова, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
19.Заявление РД-92-00-2578 от Иван Ивков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
27 юни 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2579 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІІІ-то тримесечие на 2023 година;
2.Молба РД-92-00-2555 от г-н Ивайло Антонов – Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД относно прекратяване на договор за управление;
3.Молба РД-92-00-2542 и Възражение РД-92-00-2565 от Тодор Антонов, гр. Берковица относно писмо от Общинска администрация – Берковица;
4.Докладна РД-92-00-2550 от д-р Иван Иванов – общински съветник относно молба от живущите на ул. „Кочо Честименски“ и кв. „Стара планина“ в гр. Берковица;
5.Жалба РД-92-00-2575 от жителите на ул. Сливница, гр. Берковица относно запушване на улична канализация;
6.Подписка РД-92-00-2584 от жители на с. Замфирово относно необходимост от обществена тоалетна.

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
27 юни 2023 г. (вторник) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2559 относно прeдоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при установени граници на земеделските имоти на наследниците на Рангел Цеков в землището на с. Боровци;
2.Докладна РД-92-00-2577 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2023 – 2024 г.

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
27 юни 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2563(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за стари хора с ОЛБ гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №32 за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2460(2) относно приемане Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица ул. “Живовска“ №7 за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2564(1) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Берковица, ул.“Ашиклар“ №7 за 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2557 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за първото тримесечие на 2023 година;
5.Докладна РД-92-00-2587 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
6.Заявление РД-92-00-2545 от Иванка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2546 от Нина Георгиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-2547 от Цветан Пешлеевски, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;
9.Заявление РД-92-00-2548 от Евелина Пунчева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-2551 от Бисерка Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднокатна финансова помощ;
11.Заявление РД-92-00-2553 от Василка Найденова, с. Боровци, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
12.Заявление РД-92-00-2558 от Райна Костадинова, с. Замфирово, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2578 от Иван Ивков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
26 юни 2023 г. (понеделник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2576 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 07510.62.23 по КККР на с. Бързия, община Берковица, след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-2582 относно изработване на проект за изменение на действащ ПУП-ПР в обхват на ПИ 03928.509.234, 03928.509.270, 03928.509.224 по КК и КР на гр. Берковица /УПИ I, кв. 16- ,,За градски спортен комплекс“/;
3.Докладна РД-92-00-2585 относно изработване на проект за изменение на действащ ПУП- ПР за УПИ I, VII, VIII, IX в кв. 14а по регулационния план на кв. Раковица, общ. Берковица /ПИ с идентификатори 03928.515.180 и 03928.515.181 по КК и КР на гр. Берковица), след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
27 юни 2023 г. (вторник) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2560 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на 3 бр. проекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.: Проект: № BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Берковица, община Берковица”, Проект: № BG06RDNP001-19.461-0002 „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица” и Проект: № BG06RDNP001-19.522-0001 „Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Берковица чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали”;
2.Докладна РД-92-00-2561 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG05M9OP001-2.019: „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, с бенефициент Община Берковица, съгласно административен договор рег.№ BG05M9OP001-2.019-0019-C01 в ИСУН 2020;

КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
26 юни 2023 г. (понеделник) – 15:00 часа

1.Проверка на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;