АКТУАЛНО

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

 СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  25 януари  2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

23 януари 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2419 относно продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване добита в землището на гр. Берковица от речното корито на р. „Берковска река“ в района на стадион „Мрамор“;

3.Докладна РД-92-00-2424 относно увеличаване на капитала на общинско търговско дружество – „ВиК – Берковица“ ЕООД с парична вноска в размер на 50 000 лв.;

4.Докладна РД-92-00-2432 относно отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.;

5.Докладна РД-92-00-2433 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2019 година в съответствие с  разпоредби на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

6.Докладна РД-92-00-2434 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.333 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Свобода № 22;

7.Докладна РД-92-00-2435 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.102 нахождащ се в гр. Берковица, местност Раковица /нива/;

8.Докладна РД-92-00-2436 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.158 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Каменния мост“ /нива/;

9.Докладна РД-92-00-2437 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.159 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Каменния мост“ /нива/;

10.Докладна РД-92-00-2438 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на проведена обществена поръчка „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията по ОПРР 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ за обществени сгради на територията на град Берковица“;

11.Докладна РД-92-00-2439 относно приемане за сведение на Годишен план за дейността по вътрешен одит на община Берковица за 2019 г.;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 23 януари 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2420 относно календар на културните и спортни мероприятия на община Берковица за 2019 година;

3.Докладна РД-92-00-2415 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечиен на 2018 година;

4.Докладна РД-92-00-2422 относно намаляване на цена на МПС – общинска собственост;

5.Докладна РД-92-00-2425 относно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;

6.Докладна РД-92-00-2427 относно предоставяне на финансова помощ на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“;

7.Докладна РД-92-00-2429 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;

8.Докладна РД-92-00-2430 относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Берковица, считано от 01.01.2019 г.;

9.Докладна РД-92-00-2431 относно определяне размера на трудовото възнаграждение на кметовете на кметства в община Берковица, считано от 01.01.2019 г.;

10.Докладна РД-92-00-2442 относно извършване на промени в Правилник за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-2444 относно одобряване на критерии и определяне на по-висок размер при отпускане на еднократна финансова помощ за живородено дете;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

22 януари 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2429 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2442 относно извършване на промени в Правилник за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2444 относно одобряване на критерии и определяне на по-висок размер при отпускане на еднократна финансова помощ за живородено дете;

5.Жалба РД-92-00-2385 и становище № РД-92-00-2423 от живущи в блокове 13, 14 и 14а в ж.к. „Изгрев“, гр. Берковица;

6.Жалба РД-92-00-2399 от Васил Цветков Василев, гр. Берковица относно плащане на годишен данък за АТВ;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

24 януари 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2419 относно продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване добита в землището на гр. Берковица от речното корито на р. „Берковска река“ в района на стадион „Мрамор“;

3.Докладна РД-92-00-2435 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.102 нахождащ се в гр. Берковица, местност Раковица /нива/;

4.Докладна РД-92-00-2436 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.158 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Каменния мост“ /нива/;

5.Докладна РД-92-00-2437 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.159 нахождащ се в гр. Берковица, местност „Каменния мост“ /нива/;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

22 януари 2019 г. /вторник/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      24 януари 2019 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2420 относно календар на културните и спортни мероприятия на община Берковица за 2019 година;

3.Докладна РД-92-00-2442 относно извършване на промени в Правилник за отпускане на стипендии на студенти от община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

24 януари 2019 г. /четвъртък/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2416 относно изработване на ПУП за УПИ VI и УПИ VII в кв. 23 по плана на с. Бързия по имотни граници на ПИ с идентификатор 07510.300.60 и 07510.300.59 по кадастралната карта и регистри на с. Бързия, общ. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2428 относно учредяване на сервитутни права и право на водопрекарване на водопровод за минерална вода и учредяване на сервитут и право на прокарване на електрозахранване на помпено – хидрофорна уредба върху ПИ 07510.56.8  на „Бързия Холидей Клуб“ ЕАД, с. Бързия;

4.Докладна РД-92-00-2440 относно разрешение за изменение на ПУП-ПР за УПИ I, кв. 51 по плана на с. Бързия, община Берковица;

5.Докладна РД-92-00-2441 относно изработване на ПУП за УПИ XVII „ЗА КОО“ в кв. 17, и двата УПИ общинска собственост, по регулационния план на с. Бързия, и изменение на кадастрална карта и регистри на с. Бързия, община Берковица за ПИ с идентификатори 07510.302.308 и 07510.302.307 (общинска собственост);

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

23 януари 2019 г. /сряда/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2418 относно приемане на Бюджета на община Берковица за 2019 година;

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:

             /Мариета Русимова/

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Националната кампания „Живот след инсулт“
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОДКРЕПЯ ПОСТРАДАЛИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ СЛЕД ИНСУЛТ

Община Берковица застава отново зад пострадалите от инсулт и техните близки, като се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ОБЯВА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ -БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 19.2-8.6
Актуални Новини

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН, В изпълнение на Административен договор № РД

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (36) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (7) Образование (41) Община Берковица (416) Общинска администрация-Берковица (52) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (74) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.