Актуални Новини

СЕСИЯ

На проведено редовно заседание на ОбС Берковица на 19 юли 2012 г. местният парламент не даде съгласие за промяна действащата цена на ВиК услугите в общината. От докладна записка РД-92-00-463 /11.07.2012 г./, внесена от председателя на ОбС инж. Петър Якимов става ясно, че „ВиК” Берковица е оповестило в средства за масова информация своите намерения за повишаване цената на водата без знанието на  Общински съвет и Кмета на община Берковица. ВиК – дружеството, чиито принципал е Общински съвет  е подало и заявление до ДКЕВР, внесено на 19 април 2012 г. за повишаване цената на водноснабдителните услуги в община Берковица. От направените справки става ясно, че съгласно Наредбата за регулиране на цените на водноснабдителните и канализационни услуги, не е спазен едномесечния срок, предвиждан в чл.18 и практически не е извършено обществено обсъждане. От 10.07.2012 г. тече 14-дневен срок, съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата за регулиране цените на ВиК услугите, за мнения и възражения по предложените проекто-решения на ДКЕВР за повишаване цената на ВиК услугите в Община Берковица. В тази връзка ОбС  реши, че е нарушена процедурата и ДКЕВР е подведена за изготвянето на доклада и проекто-решението, както и не даде съгласие за промяна действащата цена на ВиК услугите в общината. Общински съвет Берковица и кметът Димитранка Каменова са единодушни, че трябва да се спазят всички процедури, да се чуе мнението на хората и да се обсъди социалната поносимост на евентуално повишение цената на водата. По време на сесията бе гласуван и Отчета на ДДМУИ Берковица и Защитено жилище за 2011 г., и промяна структурата на ОбА във връзка с изискванията на Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. В края на заседанието в точката за питания, предложения и становища по обществено значими въпроси кметът Димитранка Каменова отговори на поставени от съветниците въпроси. Стана ясно, че от следващата седмица започва изкърпването на дупките в града и освежаване на маркировката. Предстои и асфалтиране на пътя за с. Бистрилица и с. Комарево след приключване на процедурите, а от началото на месец септември шивашка фирма ще отвори врати в Берковица. Г-жа Каменова допълни, че в момента фирмата набира персонал и хора, останало без работа могат да се възползват от това.

Вашият коментар