АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28 ЮЛИ 2023 г.

Лого Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
26 юли 2023 г. (сряда) – 14:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2601 относно приемане на окончателен проект: „Актуализация и допълнение на „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица“ – допуснат с Решение № 1266 към Протокол № 60/25.11.2022г. на ОбС- Берковица, одобрен с Протокол № IV/15 от Заседание на 11.05.2023г. на ОЕСУТ – Община Берковица и съгласуван със Становище УРИ 996000-1681/30.06.2023г. на ОД на МВР – Монтана в частта му паркиране, режим на паркиране и престой за улици от ЦГЧ (ул. „Александровска“, ул. „Огоста“, ул. „Ком“, ул. „Черковна“, ул. „Христо Ботев“);
2.Докладна РД-92-00-2622(1) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.
3.Докладна РД-92-00-2639 относно приемане на Годишен доклад за изпълнениe на общия устройствен план /ОУП/ на Община Берковица през 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-2640 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.22 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“№ 31;
5.Докладна РД-92-00-2641 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.512.560 находящ се в гр. Берковица, ул. „Казаните“ № 8 А;
6.Докладна РД-92-00-2643 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.163 находящ се в гр. Берковица, местност Сарановец;
7.Докладна РД-92-00-2644 относно продажба на ПИ IV по плана на село Песочница, община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-2645 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Берковица, чрез публичен търг с явно наддаване;
9.Докладна РД-92-00-2646 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Берковица, чрез публичен търг с явно наддаване;
10.Докладна РД-92-00-2657 относно предоставяне на ведомствено жилище;
11.Заявление РД-92-00-2642 относно закупуване на общински имот находящ се в гр. Берковица, ул. Ашиклар № 18;
12.Инвестиционен проект РД-92-00-2647 от управителя на „Монтана“ АД, гр. София;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
26 юли 2023 г. (сряда) – 15:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2648 относно отчет на НПО и спортните клубове в община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2607(2) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Берковица за 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-2608(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2609(3) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „проф. Александър Фол“ №2 за 2022 година;
5.Докладна РД-92-00-2622(1) относно Анализ на финансовото и икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.;
6.Докладна РД-92-00-2636 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисване и опазването на активите в Детска градина „ЗВЪНЧЕ“ гр. Берковица;
7.Докладна РД-92-00-2652 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица към 30.06. 2023 година;
8.Докладна РД-92-00-2653 относно корекция на разчета за капиталови разходи за 2023 г. на Община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-2654 относно отпускане на безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица за осигуряване на средства за разплащане на дейността по Проект „Мобилност за Домашен социален патронаж-гр. Берковица“, във връска по Договор за съвместна дейност № РД 04-37/12.01.2023 г. с Фонд „Социална закрила“;
10.Докладна РД-92-00-2655 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за първо и второ тримесечие на 2023 година на кмета на община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-2656 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за първо и второ тримесечие на 2023 година на председателя на Общински съвет – Берковица;
12.Заявление РД-92-00-2616 от Стаменка Славчева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2650 от Екатерина Тодорова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
25 юли 2023 г. (вторник) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2601 относно приемане на окончателен проект: „Актуализация и допълнение на „Генерален план за организация на движението за част от Централна градска част на гр. Берковица“ – допуснат с Решение № 1266 към Протокол № 60/25.11.2022г. на ОбС- Берковица, одобрен с Протокол № IV/15 от Заседание на 11.05.2023г. на ОЕСУТ – Община Берковица и съгласуван със Становище УРИ 996000-1681/30.06.2023г. на ОД на МВР – Монтана в частта му паркиране, режим на паркиране и престой за улици от ЦГЧ (ул. „Александровска“, ул. „Огоста“, ул. „Ком“, ул. „Черковна“, ул. „Христо Ботев“);
2.Докладна РД-92-00-2633 относно обявяване на 8 септември 2023 г. за празничен и неприсъствен ден за община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2637 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 януари 2023 година до 30 юни 2023 година;
4.Заявление – молба РД-92-00-2629 от живущи на ул. “Поручик Савойски” относно проблеми с канализацията на улицата;
5.Заявление РД-92-00-2642 от Иван Атанасов относно закупуване на общински имот находящ се в гр. Берковица, ул. “Ашиклар” № 18;
6.Инвестиционен проект РД-92-00-2647 от управителя на „Монтана“ АД, гр. София;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
27 юли 2023 г. (четвъртък) – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2639 относно приемане на Годишен доклад за изпълненине на общия устройствен план /ОУП/ на Община Берковица през 2022 г.;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
25 юли 2023 г. (вторник) – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2607(2) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Берковица за 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-2608(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ №34 за 2022 година;
3.Докладна РД-92-00-2609(3) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица, ул. „проф. Александър Фол“ №2 за 2022 година;
4.Докладна РД-92-00-2651 относно създаване на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Берковица, като държавно-делегирана дейност, считано от 01.10.2023 год.;
5.Докладна РД-92-00-2652 относно отчет за дейността и финансовите резултати от стопанската дейност на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица към 30.06. 2023 година;
6.Заявление РД-92-00-2616 от Стаменка Славчева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
7.Заявление РД-92-00-2650 от Екатерина Тодорова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
27 юли 2023 г. (четвъртък) – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2648 относно отчет на НПО и спортните клубове в община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2638 относно информация за приключване на учебната 2022/2023 година в община Берковица, проблеми и мерки за решаването им и готовност за успешно провеждане учебния процес през новата 2023/2024 учебна година;
3.Докладна РД-92-00-2618 относно предложение за включване на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – град Берковица в Списъка на средищните училища за учебната 2023/2024 година;
4.Докладна РД-92-00-2619 относно включване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Замфирово в списъка със защитени училища за учебната 2023/2024 г.;
5.Докладна РД-92-00-2649 относно програма за еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2023 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
26 юли 2023 г. (сряда) – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-2630 относно изменение на ОУП и изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 03928.191.2 по КК и КР на гр. Берковица, местност Раковица, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл. 125 от ЗУТ;
2.Докладна РД-92-00-2631 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 03928.151.31 по КК и КР на гр. Берковица, местност Горна Кория, собственост на Калин Статков съгласно нотариален акт №176, т. II, д. 345 от 13.08.2010г., издаден от Служба по вписванията гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-2639 относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на общия устройствен план /ОУП/ на Община Берковица през 2022 г.;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
26 юли 2023 г. (сряда) – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-2651 относно създаване на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ – гр. Берковица, като държавно-делегирана дейност, считано от 01.10.2023 год.;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ – БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН

ДОЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ„MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН” ПОКАНАзапровеждане на Общо събрание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на Местна

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (64) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (30) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (647) Общинска администрация-Берковица (104) Общински съвет-Берковица (41) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (20) дневен ред (19) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (11) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (28) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (92) обявление отдел СУТ (33) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (27) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Актуални Новини

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

СКЪПИ СТУДЕНТИ, Най-сърдечно ви поздравявам по случай 8 декември – празника на българските студенти!Тази дата е празник на младостта и

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Обяви

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.