Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
ВСИЧКИ  СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ И ЧЛЕНОВЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чрез: Публикуване на интернет страницата на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА.

ПОКАНА

Относно: Представяне на оферти за избор на изпълнител за премахване на незаконен строеж: „Жилищна сграда“ с идентификатор 03928.515.160.2 в ПИ с идентификатор 03928.515.160 по КККР на гр. Берковица, с административен адрес: ул. “Първи май“ № 34, кв. Раковица, гр. Берковица.

Община Берковица, уведомява всички строителни фирми и членове на Камарата на строителите в България, че във връзка с дейността по премахването на незаконни строежи, уредена в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Берковица, набира оферти от строителни фирми за извършване на дейността по премахване на незаконен строеж: „Жилищна сграда“ с идентификатор 03928.515.160.2 в ПИ с идентификатор 03928.515.160 по КККР на гр. Берковица, с административен адрес: ул. “Първи май“ № 34, кв. Раковица, гр. Берковица, съгласно влязла в сила Заповед № РД-15-361/14.08.2019 г. на Кмета на Община Берковица.

Офертите трябва да бъдат внесени в Център за административно обслужване, намиращ се на партера в сградата на Община Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4 в 14 /четиринадесет/ дневен срок от публикуване на настоящата покана.

Критерий за класирането на внесените оферти е показателят най-ниска цена.

Повече информация, относно вида и местоположението на незаконния строеж, може да получите всеки работен ден от 9,00 до 16,30 часа в сградата на Община Берковица на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4, стая № 105, тел.0953/88105.

 КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Вид СМР/СРР Ед. мярка Общо количество
1. Изготвяне на План по безопасност и здраве /ПБЗ/ за извършване на безопасно разрушаване на сградата и изготвяне на ПУСО бр. 2
2. Демонтаж на армирана бетонна конструкция – колони, греди, плачи м3 85,00
3. Демонтаж тухлена зидария м3 101,00
4. Демонтаж на PVC  и AL дограма м2 41
5. Демонтаж на дървена покривна конструкция покрита с воалит м2 230
6. Извозване на строителни отпадъци  до 10 км. м3 213