Актуални Новини

26 СА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДЛАГА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, бе сред основните приоритети на Община Берковица през 2017 г.

За постигане на високо качество на административните услуги, основните акценти в работата на администрацията, бяха насочени към:

             укрепване на административната структура на общината, непрекъснато повишаване на прозрачността и отчетността в работата.

             постигане на ефективност на общинска администрация чрез управление и развитие на човешките ресурси.

             предоставяне на качествени административни услуги и използването на информационните технологии.

На 13-14.12.2016 година Сертифициращата организация  „Bureau Veritas Certification“ проведе ресертификационен одит на системата за управление на качеството и информационна сигурност по стандарти  ISO 9001:2008; ISO 9001:2015  и ISO 27001:2013. Усилията на Общината са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху съответствието с изискванията към административните услуги, качеството на тяхното изпълнение , както и на обучението и квалификацията на персонала.

В резултат на проведения контролен одит се установи пълно съответствие с процедурите и документите по управление на качеството и информационната сигурност и нормативните изисквания, уреждащи дейността на одитираните структурни звена. Съставяните документи отговарят на Система за управление на качеството и информационната сигурност и се съхраняват според регламентираните изисквания, което потвърждава ефективността на въведената система.

Община Берковица се ангажира да провежда ясна и последователна политика, чиято основна цел е свързана с непрекъснато повишаване на качеството на административните услуги и гарантиране на сигурността на информацията.

Резултатите от усилията на Община Берковица, насочени към оптимизиране на предоставянето на услуги и подобряване на връзката администрация – гражданин са:

  • Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните процедури
  • Спестяване на усилия, средства, труд и време на гражданите и администрацията
  • Актуална информация в реално време
  • Повишена прозрачност за процесите и услугите
  • Максимална обективност в обслужването
  • Ограничаване на корупционните фактори

За повишаване ефективността и качеството на административното обслужване  служителят от служба ЕСГРАОН ежедневно създава и  подписва с електронен подпис актове по гражданско състояние. Това улеснява административното обслужване, като позволява на гражданите да получат тази административна услуга от всяка една община на територията на страната, а не само от общината, съхраняваща хартиения носител на акта. Продължава сверяването на всички електронни лични регистрационни картони на населението на община Берковица с хартиеният носител на Лични регистрационни картони, което ще подобри качеството и на останалите услуги, предоставяни от отдела. С цел подобряване на информираност на гражданите, включително и прозрачност свързана с дейността на администрацията  е закупен информационен екран.

Общинска администрация – Берковица привежда системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Това ще гарантира облекчаване на административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, ще се извършва единствено по определен технически протокол.

Община Берковица предлага 26 / двадесет и шест/ броя електронни услуги, които могат да се използват от гражданите и бизнеса след предварителна регистрация.

Продължава регистрацията на сградите в режим на етажна собственост. Извършва се  актуализация на информацията  в регистъра на етажна собственост.

Регистрираните към 31.10.2016 г. сгради в режим на етажна собственост в Община Берковица са 137 /сто тридесет и седем/ броя.

Сдружения на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, вписани в Регистъра по чл. 44 от ЗУЕС  – 55 броя.