Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

 Изх. № РД-92-00-996/11.07.2013  г   

 ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 26.07.2013 година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния     Д Н Е В Е Н   Р Е Д: