Актуални Новини

СЕСИЯ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА  пл. “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1444  /28 февруари 2014  г.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 На основание чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка  с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на  04 март 2014  г. /вторник/ от 16.00 часа в заседателната зала на Община  Берковица, при   Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 

1. Докладна РД-92-00-14446, относно даване съгласие за учредяване безвъзмездно право на строеж за „Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв. 153, по плана на гр. Берковица” на името на Министерство на младежта и спорта и приемане на дарение в полза на Община Берковица на изградените и въведени в експлоатация обекти от ММС в последствие

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   /инж. Юлиян Иванов/