Документи

Нормативни документи

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЗАПОВЕД РД 15-57/21.01.2020Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лице за контакт относно защита на лични данни: Юлия Георгиева Евгениева – тел. 0953/89101, e-mail: evgenieva.yu@berkovitsa.com

СЪОБЩЕНИЕ за поверителност
СЪОБЩЕНИЕ за поверителност на служителите
СЪОБЩЕНИЕ за поверителност кандидати за работа
СЪОБЩЕНИЕ за поверителност законови положения
СЪОБЩЕНИЕ за поверителност жалби и сигнали
СЪОБЩЕНИЕ за поверителност видеонаблюдение
РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ по обработка на личните данни
Процедура за упражняване на правата ха субектите на данни
Процедура за съхранение и унищожаване на лични данни
Процедура за предаване на лични данни на трети държави
Процедура за оценка на въздействието върху защита на данни
ИСКАНЕ за упражняване на права на субектите на данни
ИНСТРУКЦИЯ за мерки и средства за защита на лични данни
ИНСТРУКЦИЯ за действия при възникнали нарушения
Заповед процедури
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни
ДЕКЛАРАЦИЯ за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за защита на личните данни в Община Берковица
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за съхранение, обработване и защита на лични данни

ХАРТА НА КЛИЕНТА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ИЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ПОДПИСАНИ С УНИВЕСАЛЕН ЕЛЕКТРОННЕН ПОДПИС В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИА – БЕРКОВИЦА
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ КУЧЕШКАТА ПОПУЛАЦИЯ
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА ПО ОТПАДЪЦИТЕ
РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАНАТА ЗАПЛАТА
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
КОДЕКС НА ТРУДА
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
НАРЕДБА №2 ЗА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ
ДРУГИ ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ