Документи

Нормативни документи

Лого Община Берковица
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦАВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦАСТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лице за контакт относно защита на лични данни: Димитринка Йоцова – тел. 0953/89128, 0884331575 e-mail: yotsova.d@berkovitsa.com

ХАРТА НА КЛИЕНТА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ИЗДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ ПОДПИСАНИ С УНИВЕСАЛЕН ЕЛЕКТРОННЕН ПОДПИС В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИА – БЕРКОВИЦА
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-БЕРКОВИЦА
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ КУЧЕШКАТА ПОПУЛАЦИЯ
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА ПО ОТПАДЪЦИТЕ
РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 
 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕУРСИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
ПОЛИТИКА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА