Обществени поръчки

Избор на Изпълнител/изпълнители за изготвяне на работни проекти по обособени позиции

Избор на Изпълнител/изпълнители  за изготвяне на работни проекти по обособени позиции: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Център за настаняване от семеен тип – гр. Берковица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом за възрастни хора – с. Бистрилица”; „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясл...

Continue reading

Избор на Изпълнител за извършване на строителен надзор при изпълнение на строително – ремонтните работи по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

“Избор на Изпълнител за извършване на строителен надзор при изпълнение на строително – ремонтните работи по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”, във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/4.1-03/2010/069  по Опер...

Continue reading

Избор на Изпълнител за изготвяне на работен проект за рекултивация на замърсените терени в м. Блеов чифлик в землището на гр. Берковица съгласно одобреното техническо задание.

Публична покана за избор на изпълнител за предоставяне на проектантски услуги, които включват: работен проект за  рекултивация на замърсените терени в м. «Блеов чифлик» в землището на гр. Берковица съгласно одобреното техническо задание.   1. Публична покана 2. Указания 3. Образци 4. Техническо задание

Continue reading

Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица

„Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около гробищния парк и р. Раковица в района около моста за влизане в кв. Раковица” Документи за кандидатстване: 1. Публична Покана 2. Условия за кандидатстване 3. Образци за кандида...

Continue reading