ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ ЦЕНИ ЗА УСЛУГИТЕ НА ВИК – БЕРКОВИЦА

На 09.11. 2022 г. с решение на Общински съвет – Берковица, след разглеждане и одобрение се приема „Бизнес план за развитие на дейността на ВиК БЕРКОВИЦА ЕООД, като ВиК оператор за периода 2022 г. – 2026 г.“ От присъстващите 12 общински съветници 12 са гласували „за“ направеното предложение от кмета Димитранка Ка...

Continue reading

ВиК Берковица

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК БЕРКОВИЦА

Съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, "ВиК - Берковица" ЕООД - Берковица уведомява за утвърдените с Решение № БП-Ц-31/30.12.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране цени на ВиК услуги, предоставяни от "ВиК - Берковица" ЕООД, гр. Берковица, които влизат ...

Continue reading