Лого Община Берковица

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет. 2, ст. 209 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал.3 от ДОПК.В случай, че ...

Continue reading

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

публикувано в Понеделник, 09.01.2023 г. валидно до 24.01.2023 г., 17:00 часа. Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.2, ст.209 за връчване на Акт за установяване на задължение по дек...

Continue reading

Сектор местни данъци и такси

НЕКОРЕКТНИ ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 11 април 2024 година   Начини за плащане на местни данъци и такси: 1. В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата в Община Берковица. 2. Безкасово по банкова сметка на Община Берковица в Обединена българска банка АД, клон Берковица   IBAN: BG35UBBS80028413870905   BIC  код: UBBSBGSF...

Continue reading