Лого Община Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 26.04.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА24 април 2023 г. /понеделник/ - 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2478(1) относно Годишен отчет за финансовото и икономическо състояние за 2022 г. на „Водоснабдявана и канализация - Берковица“...

Continue reading

Лого - Община Берковица

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 13.09.2022 г.

ДООБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИВ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица, свикв...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Програми на Община Берковица

ПРОГРАМА НА КМЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2023-2027 г. - приета с реш. 72/прот. 5 от 26.01.2024 г. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА  ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г. – приета с реш. ...

Continue reading

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Постоянни комисии в Общински съвет

СПИСЪК НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА МАНДАТ 2023-2027 Постоянна комисия по местно самоуправление, граждански права, вероизповедания, eвропейска, етническа, демографска интеграция, молби и жалби на граждани 1. Зоя Иванова - председател 2. Пламен Гришев 3. Бисер Борисов 4. Деян Еленков 5. Цветостин Цветков Постоянна коми...

Continue reading

Общински съвет на град Берковица

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Иван Кирилов Роден в гр. Берковица, женен.Завършил средното си образование в гр. БерковицаПГ "Д-р Иван Панов" и висше икономическов УНСС гр. СофияПрофесионална дейност:2000 г. - 2002 г. Управител ДВХД с. Бистрилица2003 г. - 2011 г. Заместник кмет в Община Берковица2016г. - 2019 г. Председател на ...

Continue reading